fbpx

Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 – Програмата е предназначена да отговори на нуждите, да пребори предизвикателствата и да създаде нови възможности за растеж за бизнеса и икономиката. Предоставените от програмата схеми имат за цел създаване на цялостна, дългосрочна и устойчива конкурентоспособност за българските предприятия чрез ускоряване на прехода към бизнес модел, основан на научноизследователска и развойна дейност и иновации. Финансираните дейности по програмата обхващат развитието на иновациите, предприемачеството, потенциала за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсна ефективност и техническа помощ.

Отворени процедури: BG16RFOP002-2.077 – Подкрепа за средните предприятията за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19;

Краен срок за кандидатстване –08.2020; 16:30

Резюме на схемата – Програмата цели да предостави оперативен капитал на средните предприятия, с който да превъзмогнат последиците от пандемията COVID-19. Кандидатите, които получат помощ по настоящата процедура трябва да продължат дейността си поне три месеца след края на проекта, както и да запазят заетостта в предприятията си същата както преди стартиране на проекта.

Бюджет – 200 000 000 лв.

Размер на помощта – минимален размер 30 000 лв., максимален размер 150 000 лв.;

Критерии за кандидатстване – кандидатите трябва да бъдат средни предприятия, които имат завършени поне две финансови години (2018 и 2019), преди оповестяването на процедурата, в рамките на които са извършвали дейност. Кандидатите трябва да са реализирали оборот за 2019 г. равен или надвишаващ 1 000 000 лева, както и да са регистрирали намаление с най-малко 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, в сравнение с оборота за същия месец от 2019 г. Към 31 Декември 2019 г. дружеството кандидат не следва да бъде в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – член 2, точка 18 от Регламент (ЕС) №651 / 2014 на Комисията).

Допустими разходи – Финансирането, предоставено по процедурата, следва да се използва за покриване на текущите нужди на кандидатите, свързани с направени разходи за суровини, други материали или услуги, гориво, разходи за труд и работни заплати и осигуровки;

Продължителност на проекта – 3 месеца.