fbpx
// Услуги
Консултантските услуги в областта на управлението, които предлагаме, са фокусирани върху най-критичните и важни проблеми, както и възможности, пред които са изправени клиентите ни. Стремим се към това да предоставим задълбочена и функционална експертиза, чрез цялостен анализ. Ние целим да улавяме стойност отвъд границите и силозите на всяка организация, като постигаме мултиплициращ ефект от оптимизирането на бизнеса като цяло, а не само на отделните му части и операции.
//Разработване на бизнес стратегия и нейното изпълнение

Ние помагаме да трансформираме вашите идеи в реалност

Темпът на това как света се променя, никога няма да бъде по-бавен отколкото е днес, и въпреки това, много бизнес организации не успяват да се справят с новата реалност, в която се намират. Всъщност, приблизително 70% от компаниите са изправени пред, или са в състояние на значително нарушаване на техните дейности, именно поради новата бизнес действиетлност.

За да се адаптира към свят доминиран от промяна, една фирма трябва да се стреми да поддържа основния си бизнес, като същевременно идентифицира и инвестира в нови възможности. Консултантската ни услуга по разработване на бизнес стратегия позволява на лидерите да определят ясни, изпълними и реалистични пътища за постигане на конкурентно предимство, като им предоставяме нови бизнес иновационни идеи.

В ЕФ ТИ Консултинг  анализираме текущите промени в бизнес сфера, за да създадем вашия уникален път към промяна и да увеличим конкурентоспособността ви. Ние се целим към създаване на добавена стойност и подобряване на адаптивността, като си сътрудничим с вашия управленски екип, за да дефинираме и отговорим на стратегически въпроси относно възможности за растеж и развитие, рентабилност, оперативен модел и устойчивост.

Ние се фокусираме върху създаването на стратегии, които запазват баланса между потребностите на потребителите на нашите клиенти, техните служители и общността, като в резултат постигаме дългосрочна конкурентоспособност. Преодоляването на непознатото и приемайки стремежа към изключителното, ще даде възможност на лидерите да променят начина на работа на техните фирми като станат по-силни.

// ЧЕТИРИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ТРАПА
Докато има много причини поради които стратегията на една фирма може да не доставя задоволителни резултати, то тези причини, могат да бъдат категоризирани в четири основни архетипа. Можете ли да намерите вашата организация в някой от тях?
A. Работа срещу Прогрес

Понякога, екипите които формулират стратегии или нови продукти бъркат работа с прогрес. Всеки член на организацията е зает, но ролите, целите и отговорностите не са ясни и са зле идентифицирани, а инициативите не са свързани с обща стратегия.

B. Заседнал в проучвания

Организацията преследва посредствени идеи много дълго време, като губи ресурси, които биха могли да бъдат посветени на добри идеи с потенциал за растеж и развитие.

C. Разсеяност

Стратегиите са твърде общи и не са добре комуникирани на различните нива на организацията. Такива стратегии са недостатъчно ориентирани към клиента, за да вдъхновят действия и да напътстват инвестициите към най-добрите възможности.

D. Оспорване на статуквото

Проекти и иновативни стратегии, които заплашват статуквото са отхвърлени преди да успеят да демонстрират своята стойност.

КАК МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

За да избегнете тези четири трапа е необходим стратегически подход, основан върху действие и адаптивност. Можем да ви помогнем като разработим цялостна програма, работейки съвместно с нашите клиенти, като преоценим стратегията и модела им за изпълнение.

A. Формулиране:

За да създадем стратегия, която да подпомага по най-добрия начин бизнес дейността на една компания, ние започваме с извършването на оценка както на външните, така и на вътрешните фактори, които влияят на организацията. Чрез проучване на външните фактори, ние придобиваме информация относно ключови тенденции, които оформят икономиката и изискванията на потребителите, за да приоритизираме най-атрактивните области за инвестиции. Вътрешното проучване на фирмата ни позволява да разберем какви са силните и слабите страни на бизнес модела и стратегията на организацията. Ние се стремим към развиването на стратегия, която е в кохезия с целите на бизнеса, като набелязваме най-важните области за инвестиции.

Б. Задвижване:

Формирането на добра стратегия е необходимо, но не достатъчно. Създаването на стойност, в свят в който жизнените цикли на продуктите и на бизнес моделите са със значително намалена продължителност, изисква решителни действия и бързина. Ние работим с клиентите ни, за да идентифицираме и оценим, кои продукти имат най-ниска жизнеспособност и не са в съответствие със стратегията на бизнеса, с цел освобождаване на ресурси за по-успешни такива.

В. Изграждане и мащабиране:

Максимизирането на възвръщаемостта на инвестициите изисква способността бързо да се намери подходящ продуктов пазар и да се мащабират най-обещаващите проекти. Работим в тясно сътрудничество с клиентите, за да им помогнем да направят прехода от изследвания и тестове към изпълнение и стартиране на нов продукт, услуга или бизнес модел.

Г. Устойчивост:

Успехът на стратегията изисква способността за непрекъснато изграждане на иновации и внедряване на нови умения и възможности. Ние помагаме на организациите да идентифицират необходимите критични възможности и да определят най-добрия път за постигането им.