fbpx

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2019 – 2023 година

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2019 – 2023 година – Програмата е насочена към преструктуриране и модернизиране на лозаро-винарския сектор в България. Схемата е предназначена да покрие и подкрепи различни дейности, като преструктуриране и конверсия на лозя, популяризиране на български вина на пазарите в трети страни, инвестиции във винарни и винарски предприятия, както и застраховане на реколтата. Размерът на безвъзмездните средства на заявителя варира между 50% и 80% и се определя в съответствие с различните инвестиционни дейности.

Преструктуриране и конверсия на лозя:

Резюме на процедурата: Целта на тази мярка е да увеличи жизнеспособността на производителите на грозде и вино в България. Предвидените под мерки и осъществяването на заложените дейности ще допринесат за адаптирането на производството на вино към динамиката на свободния пазар чрез увеличаване на доходите на сектора. Създаването на нови лозови насаждения на по-подходящи терени, въвеждайки по-конкурентни сортове, ще помогне на сектора да преодолее неблагоприятната възрастова и сортова структура на лозята в България, което ограничава възможностите за устойчиво и конкурентно развитие на сектора.

Финансирани дейности:

o             Преструктуриране на сортовия състав на лозята, включващ дейности по изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция; 

o             Промяна местонахождението на лозята, включващ дейности по изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция;

o             Подобряване на техниките за управление на лозята, включително изграждане на подземни дренажни колектори, шахти и дренажни канали; изграждане и / или реконструкция на тераси; изграждане на автоматизирани системи за капково напояване; подмяна на носеща конструкция; изграждане на носеща конструкция на новосъздадени насаждения; промяна на формировката.

Финансова помощ: Максималният размер на финансовата помощ е до 75% от разходите за изпълнение на всяка конкретна дейност. Максималният размер на разходите за проекти или предадени проекти, представени от един кандидат в рамките на един прием, е 1 500 000 лева. Максималният размер на всички разходи по проекта, подадени от един кандидат за целия период на Националната програма, е 4 500 000 лева.

Критерии за кандидатстване – кандидатите следва да бъдат гроздо-производители с регистрирани лозя съгласно Закона за виното и спиртните напитки. Кандидатите не трябва да имат дължими и ликвидни задължения към ДФЗ. Същите не трябва да са в производство по несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност. Кандидатите не трябва да са в процедура по ликвидация или имат дължими публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е разрешено разсрочване, отсрочване или обезпечаване на задълженията.

Популяризиране на български вина на пазарите в трети страни:

Резюме на процедурата – Основната цел на схемата е да се повиши конкурентоспособността и нивата на износ на висококачествени и органични български вина на пазарите на трети страни. Мярката обхваща дейности, които са насочени към повишаване на информираността на клиентите за българските вина чрез промоционални и маркетингови дейности. Общата цел на мярката е да се увеличи търсенето на български вина на целевите пазари. Мярката е приложима за вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено географско указание (ЗГУ), сортови вина без ЗГУ / ЗНП и сертифицирани биологични вина.

Финансирани дейности – мярката финансира дейности, насочени към повишаване на информираността сред клиентите чрез реклама, маркетинг и популяризиране на качествени продукти. Участието в различни събития, изложби и панаири с международно значение също ще се финансира от схемата.

Финансова помощ – Максималният размер на проекта не трябва да надвишава сумата от 1 000 000 лева, ако кандидатът е бизнес организация. Ако бенефициентът е професионална организация, максималният размер на проекта е 4 000 000 лева. Максималният размер на финансовата помощ е 50% от общата стойност на финансираните дейности.

Критерии за кандидатстване – кандидатите трябва да бъдат фирми, производители на вино, професионални организации или държавни институции, работещи в лозаро-винарския сектор. За всяка една от дейностите, посочени в проекта, който е предмет на финансиране, кандидатът трябва да представи три независими оферти.

Събиране на реколтата „на зелено“:

Резюме на процедурата – Събиране на реколтата на зелено представлява пълното отстраняване на гроздето преди плодовете му да са узрели, като по този начин се намалява добива от съответната площ до нула. Процедурата се използва като мярка, която има за цел да контролира пазарни смущения и динамики, които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху производителите на грозде и вино. В случай че до 25 април на съответната година се установи, че пазарът ще претърпи значителен спад, мярката ще бъде приложена, за да се предотврати потенциална криза с траен дестабилизиращ ефект, насочвайки пазара обратно към равновесие.

Финансирани дейности – Събиране на зелено на реколтата;

Финансова помощ – Максималният размер на финансовата помощ е 50% от разходите, свързани със събиране на реколтата на зелено.

Критерии за кандидатстване – кандидатите следва да бъдат производители на грозде с регистрирани лозя съгласно Закона за виното и спиртните напитки. Лозовите насаждения, за които се прилага мярката, следва да бъдат създадени най-малко четири години преди заявлението, а заявителят е представил декларация за реколтата за годината преди заявлението. Настоящата мярка не предоставя финансова помощ на бенефициенти, чиито плантации, надвишаващи площ от 35 ха. Не се предоставя финансова помощ за една и съща площ и парцели в две последователни години.

Застраховка на реколтата:

Резюме на процедурата – Земеделския сектор, както и лозарството са силно уязвими, тъй като са изложени на различни външни фактори, като например природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести и вредители. Гореспоменатите фактори биха могли да доведат до неочаквани промени в производството и биха могли да окажат отрицателно влияние върху качеството и количеството на продукцията. Тази мярка цели намаляване на риска, свързан с отглеждане на лозя и производство на грозде.

Финансирани дейности – финансираните дейности са свързани със сключването на застрахователни полици и свързаните с тях разходи.

Финансова помощ – финансовата помощ се оценява на 80% от разходите, свързани със сключване на застрахователни полици, покриващи загуби, причинени поради неблагоприятни климатични условия. В случай на загуби, възникнали в резултат на дейности на животни, мярката ще покрие 50% от разходите по застрахователната полица.

Критерии за кандидатстване – кандидатите следва да са производители на грозде с регистрирани лозя съгласно Закона за виното и спиртните напитки, които са сключили застрахователен договор с избрана от тях компания за реколтата, която ще бъде събрана в съответната година на подаване на заявлението.

Инвестиции във винарни и вино-преработващи предприятия:

Резюме на процедурата – мярката има за цел да подобри общия капацитет на българските винарни и адаптирането им към текущите изисквания на пазара, чрез повишаване на тяхната конкурентоспособност. За постигане на тази цел процедурата субсидира инвестиции в материални и нематериални активи – производствено оборудване и машини, инфраструктура и строителни работи. Мярката също така цели повишаване на устойчивостта и енергийната ефективност в процесите на производство на вино.

Финансирани дейности – инвестиции в нови машини и оборудване, включително софтуер, както и инсталации за преработка на грозде, оборудване за контрол на ферментацията и температурата, бутилиращи линии, тръбопроводи, бъчви и др. Мярката също финансира строителни дейности, свързани с реконструкция, разширяване и модернизиране на съоръжения за производство на вино.

Финансова помощ – Максималната стойност на проекта не може да надвишава 800 000 EUR. Максималният размер на общите допустими разходи по мярката за целия период на прилагане на програмата за един кандидат е 2 000 000 евро. Финансовата помощ, предоставена по тази мярка, е 50% от общите разходи по проекта за МСП. За големи предприятия със служители, по-малко или равни на 750 души и приходи под или равен на 200 милиона евро, предоставената помощ е 25% от общите разходи за проект. За големи предприятия, които надхвърлят служители от 750 души и приходи от 200 милиона евро, финансовата помощ е 15% от общите разходи по проекта.

Критерии за кандидатстване – Допустими за финансова помощ са винарни и съоръжения за производство на вино, които са регистрирани в лозарския регистър. Кандидатите трябва да предоставят три независими оферти за всяка дейност, за да гарантират, че разходите, обхванати от проекта, не надвишават пазарните цени. Кандидатът също така трябва да гарантира, че разполага с необходимите ресурси за изпълнение на проекта.