fbpx

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – Програмата цели повишаване на конкурентоспособността и развитието на селските райони чрез насърчаване на различни сектори, които биха могли да окажат положително влияние върху развитието на местните икономики, като: селскостопанския сектор, производството, туризма и др. Програмата е създадена за подобряване на социално-икономическото развитие на селските райони, предоставяйки нови възможности за работа, намалявайки нивата на бедност, като работи за постигане на по-добър жизнен стандарт и качество на живот.

Отворени процедури – Процедура за избор на проектни предложения BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в животновъдния сектор“ по под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Краен срок за кандидатстване –09.2020; 17:30

Резюме на схемата – Схемата цели повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор в България чрез преструктуриране и развитие на материалната и складовата база на земеделските стопанства. Програмата е предназначена да модернизира физическия капитал и да въведе нови технологии в производствените процеси.

Бюджет – 58 674 000 лв.

Размер на помощта – минимален размер 29 337 лв., максимален размер 977 900 лв.

Критерии за кандидатстване – кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители или група на земеделски производители съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.). Минималният стандартен обем на продукцията на тяхното земеделско стопанство трябва да бъде не по-малък от левовата равностойност на 8000 EUR. Кандидатите трябва да бъдат собственици или наематели на действащи животновъдни ферми, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Допустими разходи – Разходи за строителство или обновяване на сгради и други недвижими имоти, използвани за селскостопанско производство. Инвестиции в нови машини, оборудване и съоръжения, използвани за подобряване на производствения процес в селското стопанство. Инвестиции за закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост. Инвестиции в закупуване на селскостопанска техника и специализирани селскостопански превозни средства, като: резервоари за събиране на мляко, хладилно оборудване за превоз на продукти, оборудване за превоз на животни и птици и др. Разходи за постигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждането на системите за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертифициране. Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг. Разходи, свързани с проектното предложение, вкл. разходи за проучвания за съответствие, такси за архитекти, инженери и консултанти, консултации по екологична и икономическа устойчивост на проектите, проучвания за техническата осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта, преди да се представи проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, която не може да надвишава 12 на сто от общата сума на приемливите разходи по проекта.