fbpx
Статии

Влиянието на COVID-19 върху бизнеса и как фирмите могат да се справят с корона-кризата

Влиянието на COVID-19 върху бизнеса и как фирмите могат да се справят с корона-кризата

2019 г. донесе нови предизвикателства пред света, като промени всеки аспект от живота ни. Пандемията от COVID-19 засегна сериозно не само здравния сектор, но предизвика икономически шок в световен мащаб. Първата част на тази статия има за цел да изследва въздействието на  така известния корона вирус върху бизнеса и какви стратегии трябва да предприемат компаниите, за да се приспособят към икономическите сривове, причинени от COVID-19, докато втората част ще представи накратко информация за наличните програми подпомагащи бизнеса, предоставени от българската държава.

На 13 март 2020 г. българското правителство обяви извънредно положение, след като инфекцията COVID-19 се разрази в страната. Само няколко седмици след появата си, тя предизвика огромна икономическа дислокация. Въздействието на пандемията варира спрямо различните отрасли, принуждавайки временното преустановяване на бизнеса, особено корпорациите в секторите за търговия на дребно, изкуства и развлечения, транспорт, хотелиерство и отдих. Причините за тези  временни затваряния могат да бъдат проследени до намаляване на търсенето, опасения за здравето на служителите, както и прекъсвания на веригата на доставки. Кризата също така подчерта колко финансово крехък е бизнесът, особено МСП, които обикновено имат по-нисък индекс на ликвидност.

Когато корона вирусът порази света, изпълнителните директори на множество фирми се сблъскаха с огромни предизвикателства, опитвайки се да смекчат въздействието на пандемията. Много компании трябваше да преоценят своите стратегии, тъй като те се оказаха несъпоставими с новата среда, за да могат да излязат по-силни след кризата, като преосмислят тактиките си, ускорят дигиталната трансформация и установят структури с гъвкави разходи и операции. Неяснотата около това как ще се държи вирусът и как ще се развие пандемията изисква непрекъснато коригиране на бизнес стратегията при промяна на обстоятелствата. Това налага преоценка на възприятията и на възможните сценарии, както и укрепване на способностите на компаниите да прогнозират и реагират на динамиките на деня.

Извънредното положение в страната и временните затваряния принудиха компаниите да преоценят начина, по който комуникират със своите клиенти, както и как да продължат да предоставят съответния клиентски опит, като изследват различни цифрови канали, които могат да подпомогнат бизнес операциите по време на кризата. COVID-19 промени коренно не само предпочитанията на клиентите в търсенето на стоки, но и начина, по който желаят да пазаруват и да харчат парите си. Тези ново появили се поведения предоставят нови възможности пред компаниите за ускоряване на транзита към дигиталната търговия чрез разширяване и създаване на нова линия услуги. Например в търговията на дребно се появи ново направление на безконтактни доставки.

Пандемията от корона вирус причини и огромни смущения на пазара на труда и работната сила. Необходимостта от защита и предпазване на служителите на дадена компания призова за преминаване от работа в съвременни бизнес структури към дистанционна работа – домашен офис. Във времена като това е от голямо значение за компаниите да гарантират запазването на човешкия си капитал, за да осигурят непрекъснато и безпроблемно функциониране на бизнеса си както по време, така и след кризата.

Със затварянето на света от края на февруари 2020 г., бизнесът трябваше да преоцени начина, по който работеха веригите за доставки, тъй като повечето от установените маршрути до пазара бяха затворени. Тази промяна изисква по-голяма гъвкавост, непрекъсната адаптация и устойчивост.

В лицето на COVID-19, компаниите трябваше бързо да оптимизират своите финансови активи, за да гарантират ликвидност и финансова стабилност в краткосрочен план, като същевременно оценяват възможните бъдещи перспективи за растеж. Бизнесът претърпя намаляване на нивата на продажбите, както и рязък спад на приходите и увеличаване на разходите. За да се адаптират, компаниите трябва да обмислят инвестиции в нови технологии, процеси и хора. Предприетите сега действия могат да окажат влияние върху оцеляването на компанията и върху това колко бързо ще излезе от кризата.

С цел да подпомогне бизнеса и да стимулира икономиката, българското правителство е разработило различни програми, предоставящи финансова помощ. През април 2020 г. беше обявена мярката 60/40 в подкрепа на предприятия, които временно са преустановили дейността си поради кризата. Мярката е предназначена да покрие 60% от асоциираните разходи за труд и работна заплата за предприятия, които са преустановили изцяло или частично дейността си и са декларирали намаление с 20% от месечните си приходи. По-късно през юни правителството обяви няколко промени и разширения на мярката, която сега покрива 80% от свързаните разходи за труд на компаниите, работещи в транспортния сектор. Крайният срок за кандидатстване също бе удължен до 30 септември.

Освен гореспоменатата програма, правителството е проектира и две допълнителни помощи – едната подпомага микро- и малките предприятия, а втората предоставя финансиране на средни предприятия. С тези две програми правителството успя да помогне на фирмите в почти всеки икономически сектори. Докато мярката 60/40 е насочена към покриване на разходите за труд и работна заплата, тези две програми са предназначени да покрият оперативните разходи на предприятията.

Програмата за микро и малки предприятия предоставя финансова помощ между 3 000 лв. и 10 000 лв. на компании, които са регистрирали поне 20% спад на приходите от продажби за април 2020 г. в сравнение със средния месечен оборот през 2019 г. Размерът на гранда, който може да получи една компания се оценява на 10% от декларираните им нетни приходи от продажби, което означава, че кандидатът трябва да е декларирал минимум 30 000 лева нетни приходи от продажби през 2019 г., за да се класира за мярката. Максималната продължителност на програмата е три месеца.

Мярката за средни предприятия е много подобна на тази за микро и малки предприятия, но в по-голям мащаб. Кандидатите трябва да имат регистриран оборот за 2019 г., равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., както и да са регистрирали намаление от поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване в сравнение с оборота за същия месец от 2019 г. Размерът на гранда е между 30 000 и 150 000 лева. Предоставената по процедурата безвъзмездна помощ може да бъде в максимален размер от 5% от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация за 2019 г.

Безспорно COVID-19 донесе много промени в икономиката и света на бизнеса. Компаниите трябваше да се адаптират бързо към новата реалност чрез реконструкция и реорганизация на своите операции и преоценка на своите стратегии и бизнес модели. Независимо от усилията им, отрицателното въздействие на корона-кризата постави предприятията в много тежко състояние, което изискваше допълнителна подкрепа от българското правителство. Различните програми имат за цел да предоставят финансова помощ на бизнес сектора, за да издържи на трудностите, причинени от корона вируса, като помагат на компаниите да се справят и да излязат по-силни след кризата.