fbpx
Статии

BG14MFOP001-5.015 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Сovid-19”, мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, чл. 69 параграф 3 от РЕ

Чрез процедура 5.4 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” се цели предоставяне на оперативен капитал за преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури. Компенсирането на собствениците на предприятията за преработка на продукти от риболов и аквакултури може да бъде предоставено за временно спиране или за намаляване на преработката на продукти от риболов и аквакултури и продажбите, или за допълнителни разходи за съхранение, настъпили между 1 февруари и 31 декември 2020 г. вследствие на избухването на пандемията COVID-19.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 3 186 625.22 лв. Като минималният и максималният размер за проект са:

  • Минималният размер –  2 000 лева.
  • Максималният размер за един проект не може да надвишава 20% от Нетните приходи за продажби за 2019 г.  от приходната част на ОПР за 2019 г., но не повече от 80 000 лева.

ВАЖНО: В случай че предприятието има приходи от дейност, различна от преработка на продукти от риболов и аквакултури, следва да се вземат предвид нетните приходи от продажби в Раздел VI Нетни приходи от продажби по икономически дейности с код по КИД 2008 – 10.20 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия” за 2019 г., но не повече от 80 000 лв.

Кандидатът следва да докаже спад в оборота за месец септември или октомври, или ноември 2020 г. с поне 20% спрямо средноаритметичния месечен оборот за 2019 г. или средноаритметичния оборот за месец от последните 3 години (2019 г., 2018 г. и 2017 г.) за всяко отделно преработвателно предприятие.

За да отговаря на условията за получаване на финансиране по мярката, кандидатът трябва да отговаря на следните условия:

1. Да са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;

2. Да са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните (отм.) и да са вписани в регистъра на БАБХ, в сектор „Рибни продукти“;

3. Да са предприятия, извършващи икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 е по код 10.20 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”.

ВАЖНО: Кандидатите по настоящата процедура са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, какъв тип предприятие са по смисъла на Закона за малките и средните предприятия като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Декларация № 1 към Условията за кандидатстване и изпълнение).

По настоящата процедура безвъзмездна финансова помощ се предоставя за дейности, свързани с преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Компенсирането на производители на аквакултури се предоставя за период от 01.02.2020 до 31.12.2020 г. В случай че кандидатът има сключен договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по реда на процедура чрез подбор на проекти  BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, той не може да кандидатства и декларира дейности и разходи по настоящата процедура.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 05.04.2021 г.